Všeobecné obchodní podmínky

Zákazník

Zákazníkem ubytovaným v Penzionu U zvonu jsou:

  • osoby starší 18 let,
  • osoby mladší 15 let v doprovodu osoby starší 18 let,
  • osoby ve věku 1518 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

Vznik smluvního vztahu:

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká na základě elektronické objednávky. Na základě této objednávky rezervuje ubytovatel objednaný termín po dobu 10 pracovních dnů, a to je do doby zaplacení 50% zálohy z celkové částky za objednané služby. Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil s ubytovacími a platebními podmínkami zařízení a je mu rezervováno ubytování, které si objednal až do nástupu.
Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 10 pracovních dnech je zrušena.

Ceny

Ceny služeb: ubytování a doplňkové služby jsou v ceníku na oficiálních webových stránkách penzionu(https://penzion-uzvonu.cz). Úhrada ceny pobytu je hrazena na dvakrát, záloha ve výši 50 % z celkové částky do 10 dnů po písemném objednání pobytu, složenkou, v hotovosti, převodem.
Druhá část, doplatek, je splatný ihned při nástupu ubytování v penzionu.

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu bez oznámení důvodu odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou, nebo elektronickou formou. Zákazník je tímto povinen zaplatit storno poplatky.

Storno poplatky

  • 3060 dnů před nástupem: 25 % zálohy
  • 1929 dnů před nástupem: 50 % zálohy
  • 1118 dnů před nástupem: 75 % zálohy
  • 0–10 dnů před nástupem: 100 % zálohy

V případě předčasného ukončení pobytu, bez zavinění ze strany ubytovatele, nevzniká tomuto povinnost vracet ze zaplacené částky.

Ubytovací řád

Ubytovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným osobním dokladem (občanský průkaz, pas), nebo jiným průkazem totožnosti.

Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky. Ubytovatel je povinen, na základě objednaného a potvrzeného ubytování, zákazníka ubytovat a to od 14 hodin, nejpozději však do 18 hodin, není-li domluveno včas jinak.

V den odjezdu je zákazník povinen vyklidit pokoj a odevzdat klíč do 10 hodin správci penzionu, který provede zběžnou kontrolu pokoje.
Požádá-li zákazník o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj, než v kterém byl původně ubytován.

Za škody, které způsobí zákazník na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Za ztrátu klíčů zaplatí zákazník ubytovateli způsobenou škodu ve výši 1000 Kč.

V pokojích nesmí být přemisťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické, ani žádné jiné instalace.
Na pokojích není dovoleno používat vlastních elektro spotřebičů, kromě spotřebičů osobní hygieny.

Zákazníci jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje bez přezutí, k tomu slouží přezouvárna. Zákazníkům není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je určené jiné místo.
Ubytovatel neodpovídá za věci ubytovaných.

Zákazník je povinen při odchodu z pokoje zhasnout světla a přesvědčit se, že jsou zavřená okna a vodovodní uzávěry.

Zákazník je povinen chovat se v ubytovacím zařízení zodpovědně a v dobré víře a dbát toho, aby nevznikl požár. V celém objektu je přísný zákaz kouření, vyjma určená místa.

V době od 22,00 hodin do 6,00 hodin je zákazník povinen dodržovat noční klid.

Zákazník je povinen dbát tohoto řádu, v případě hrubého porušení má vedení penzionu právo odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnuté doby.

Zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna pouze na vlastní riziko a zodpovědnost svých majitelů. Veškeré škody způsobené zvířaty je majitel zvířete povinen uhradit.

Aleš Hejduk, majitel penzionu u Zvonu                platnost od 1. 6. 2020

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v penzionu U ZVONU.