Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová stránka je: https://penzion-uzvonu.cz.

Jaká osobní data sbíráme a proč je sbíráme

Komentáře

Když návštěvníci zanechají komentář na stránce, sbíráme data zobrazena ve formuláři komentáře, a také návštěvníkovu IP adresu a uživatelský zastupující řetězec prohlížeče pro zamezení spamu.

Anonymní řetězec vytvořený z Vaší emailové adresy (zvaný hash) může být poskytnut službě Gravatar k ověření, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar je dostupný zde: https://automattic.com. Po schválení Vašeho komentáře, je Váš profilový obrázek viditelný veřejnosti v souvislosti s Vaším komentářem.

Média

Pokud nahrajete na webové stránky obrázky, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými daty o umístění (EXIF GPS). Návštěvníci stránek si mohou stáhnout a extrahovat jakékoli data o umístění z obrázků na stránkách.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud zanecháte komentář na našich stránkách, může Vám být nabídnuto uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Ty jsou pro Vaše pohodlí, abyste nemuseli vyplňovat své údaje znovu pro zadání dalšího komentáře. Tyto cookies mají dobu platnosti jednoho roku.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasnou cookie k rozhodnutí zda je Váš prohlížeč přijímá. Tato cookie neobsahuje žádná osobní data a je smazána po uzavření prohlížeče.

Pokud se přihlásíte, nastavíme Vám několik cookies k uložení přihlašovacích údajů a volby obrazovky. Přihlašovací cookies vyprší po dvou dnech, a možnosti obrazovky vyprší po roce. Pokud zvolíte „Pamatuj si mě“, Vaše přihlášení vyprší po dvou týdnech. Pokud se odhlásíte z Vašeho účtu, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravíte nebo zveřejníte článek, přídavné cookie bude uloženo ve Vašem prohlížeči. Tato cookie neobsahuje žádné osobní údaje a jednoduše ukazuje ID příspěvku článku, které jste upravili. Vyprší po 1 dni.

Obsah vložený z jiných stránek

Články na této stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články, apod.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako by návštěvník navštívil tuto jinou webovou stránku.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Tyto stránky mohou o Vás sbírat data, používat cookies, vložit další sledování třetími stranami a monitorovat Vaše chování s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste k té stránce přihlášeni.

Analýzy

S kým sdílíme data

Za účelem sbírání dat pro statistiky o návštěvnosti našich stránek, odesíláme data o uživatelích do Google Analytics.

Jak dlouho Vaše data uchováváme

Pokud zanecháte komentář, komentář i jeho metadata zůstanou napořád. Je to z toho důvodu, abychom byli schopni rozeznat a schválit jakékoli následné komentáře automaticky, místo jejich zadržování v moderační frontě.

Pro uživatele zaregistrované na našich stránkách, ukládáme osobní informace, které poskytují na svých uživatelských profilech. Všichni uživatelé mohou kdykoli vidět, upravovat nebo smazat své osobní informace (nemohou vymazat pouze své užiatelské jméno). Administrátoři stránek mohou tyto informace také vidět a upravovat.

Jaká práva ohledně svých dat máte

Pokud máte účet na této stránce, nebo jste zanechali komentáře, můžete zažádat o získání exportovaného souboru s osobními údaji, které o Vás uchováváme, včetně údajů, které jste nám poskytli. Toto nezapočítává jakákoli data určená k administračním, právním či bezpečnostním účelům.

Kam posíláme data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány anti-spamovými službami.

Privacy Policy

Who we are

Our website address is: https://penzion-uzvonu.cz.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me“, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

To create statistics about our visitors, we share the colected data with Google Analytics.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.